Contact Us

Email:
GangesRiverDolphin@gmail.com or Bijayrajshrestha11@yahoo.com

Phone:
(+977) 974 107 8476 or (+977) 980 858 6537

Address:
Bijay Raj Shrestha
Thapapur VDC Ward No 4 Kailali, Nepal